Ochrana osobných údajov
Naše zásady ochrany osobných údajov v skratke
• Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme.
• Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme žiadnym tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.
• Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ.
• Kedykoľvek Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás.
Naše zásady ochrany osobných údajov podrobne:
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti – Obchodné meno: Juraj Masár, IČO: 34553029, miesto podnikania: 91501 Nové Mesto nad Váhom, Kvetinová ulica 1493/7  (ďalej len Juraj Masár). Spoločnosť zapísaná v  Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, Číslo živnostenského registra: 304-6181
Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť. Všetky internetové činnosti spoločnosti Juraj Masár , sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré spoločnosť Juraj Masár zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve tejto internetovej stránky.
Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú, napr. Vaše meno, Vaša adresa, e-mailové alebo poštové adresy. Spoločnosť Juraj Masár nezhromažďuje o Vás žiadne osobné údaje sama, ale iba tie, ktoré jej poskytnete na konkrétny účel, napríklad pri objednávaní e-kníh, e-programov, vzdelávacích aktivít, pomôcok, alebo prihlasovaní sa na zasielanie spravodajcov.
Používanie a šírenie osobných údajov.
Spoločnosť Juraj Masár bude používať Vaše osobné údaje výlučne na technickú správu internetovej stránky, aby Vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s Vami. Spoločnosť Juraj Masár nebude Vaše osobné údaje predávať tretím stranám a ani s nimi nebude inak obchodovať. Zamestnanci spoločnosti Juraj Masár sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov.
Slobodná voľba
Kontrolu nad informáciami poskytovanými spoločnosti Juraj Masár máte Vy sami. Napriek tomu, ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete spoločnosti Juraj Masár , buďte si, prosím, vedomý, že nebudete mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky.
Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)
Pri prístupe na internetovú stránku spoločnosti Juraj Masár , sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. Vaše údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa neodovzdávajú tretím stranám.
Cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na Vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala Váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky spoločnosti Juraj Masár. Spoločnosť Juraj Masár používa cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.
Bezpečnosť
Spoločnosť Juraj Masár kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.
Osoby mladšie ako 18 rokov
Spoločnosť Juraj Masár dôrazne odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam spoločnosti Juraj Masár bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť Juraj Masár nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.
Odkazy na iné internetové stránky
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na celú stránku https://www.jurajmasar.eu , ktorú spravuje spoločnosť Juraj Masár a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti Juraj Masár , na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti Juraj Masár si buďte tohto vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.
Právo na informácie
Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať na emailovej adrese juraj.jorge@gmail.com
Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.

Právna klauzula
1. Obsah ponuky
Informácie na tejto webovej stránke sú všeobecného charakteru a boli vytvorené za účelom prezentácie spoločnosti Juraj Masár záujemcom z radov používateľov Internetu. Spoločnosť Juraj Masár neručí za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Vylúčené sú preto akékoľvek požiadavky vzťahujúce sa na náhradu škody materiálneho alebo myšlienkového charakteru, ktoré by vznikli využitím alebo nevyužitím poskytovaných informácií, prípadne použitím chybných alebo neúplných informácií, pokiaľ sa nedokáže úmyselné alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobené zavinenie zo strany Spoločnosti Juraj Masár . Všetky zverejnené ponuky sú otvorené a nezáväzné. Spoločnosť Juraj Masár si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť, doplňovať alebo odstrániť časti jednotlivých stránok alebo kompletnú ponuku, alebo ich zverejňovanie dočasne prerušiť alebo definitívne ukončiť.
2. Odkazy na cudzie stránky
Spoločnosť Juraj Masár neručí za obsah cudzích internetových stránok, na ktoré odkazujú priame a nepriame odkazy (linky), ktoré obsahujú tieto stránky a za akékoľvek zneužitie tohto obsahu. Ručenie za obsah týchto stránok by nadobúdalo účinnosť výlučne v tom prípade, ak by Spoločnosť Juraj Masár poznala protizákonnosť obsahu týchto stránok a bolo by technicky možné ich využívaniu návštevníkmi stránky zabrániť.
Spoločnosť Juraj Masár týmto vyhlasuje, že v čase umiestnenia odkazu na stránku jej nie je známy žiadny nelegálny obsah stránok, na ktoré odkaz ukazuje. Na aktuálnu a budúcu podobu obsahu alebo dodržanie autorského zákona stránok, na ktoré odkaz smeruje alebo ďalších asociovaných stránok nemá Spoločnosť Juraj Masár v žiadnom prípade vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu týchto stránok, ktorý by bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto konštatovanie platí pre všetky odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie záznamy do zriadených kníh návštevníkov, diskusných fór, mailinglistov a pod.
Za nelegálny, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto podávaných informácií, ručí iba vlastník stránky, na ktorú bolo odkazované a nie Spoločnosť Juraj Masár .
3. Autorské právo
Spoločnosť Juraj Masár sa snaží vo všetkých publikovaných materiáloch dbať o to, aby nepoužívala grafické dokumenty, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, podliehajúce cudziemu copyrightu a ak to nie je možné, jasne upozorňuje na autorské práva príslušného materiálu.
Spoločnosť Juraj Masár si vyhradzuje právo copyrightu na všetky ňou vytvorené materiály. Akékoľvek rozmnožovanie alebo používanie grafických a zvukových dokumentov, videosekvencií a textov nie je bez výslovného súhlasu spoločnosti Juraj Masár povoloné .
4. Ochrana údajov
Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), potom je uvedenie týchto údajov používateľom výhradne dobrovoľné. Pre bližšiu špecifikáciu ochrany osobných údajov pozri odkaz Ochrana osobných údajov.
5. Právna účinnosť tejto klauzuly
Túto klauzulu treba považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkazované na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu vôbec alebo z časti nezodpovedajú platnému právnemu stavu, obsah a platnosť zvyšných častí dokumentu zostávajú nedotknuté.